Мэдээ

Архангай аймгийн онцгой комисс, цагдаагийн газартай хамтран ажиллаж байна.

Архангай аймгийн онцогой комисс, цагдаагийн газартай хамтран ажиллаж байна.

"Дасгал хөдөлгөөн хийцгээе" идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжих сарын аян

дасгал хөдөлгөөн хийцгээе идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжих сарын аян

2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Дараахи сургалтууд зохион байгуулагдана.

Дараахи сургалтууд зохион байгуулагдана.

"Дасгал хөдөлгөөн хийцгээе" идэвхтэй хөдөлгөөний нэг сарын аян

"Дасгал хөдөлгөөн хийцгээе" идэвхтэй хөдөлгөөний нэг сарын аян