Мэдээ

2018 ОНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

БТСУХ-ны даргын 2007 оны

…….. тоот тушаалын хавсралт

Мэдээлэлийн нууцыг чандлан хадгална.

Үндэсний статистикийн Газрын Даргын зөвшөөрснөөр Захиргааны статистик мэдээлэл                                                                                                        БТСУХ-ны даргын 2007 оны 362 дугаар тушаалаар батлав Маягт БТС - 1

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ                                                                              АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ МЭДЭЭ

А.Хаягийнхэсэг

Регистрийн дугаар

9

0

0

1

4

4

1

Байршил

4-р баг

Код

Аймаг, нийслэл

Архангай

13

32

Сум, дүүрэг

Эрдэнэбулган

13

32

Байгууллагыннэр

Биеийн тамир,спортынгазар

Үйл ажиллагааны салбарын чиглэл

Биеийн тамир спортын чиглэлээр

Өмчийн хэлбэр / кодыгдугуйлнауу/

Нэр

 

Хувь

Код

Төрийн

Өмчийн

 

11

Өмчийн оролцоотой

%

12

Хамтарсан

%

13

Ороннутгийн

Өмчийн

 

31

Өмчийн оролцоотой

%

32

Хамтарсан

%

33

Хувийн

Монгол улсын иргэний

 

21

Хамтарсан

%

22

Гадаад улсын

 

23

 

1

Оршиж байгаа газрынхаяг

Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын IV баг

2.

Харилцах хаяг

Архангай аймгийн БТСГазар

3.

Утасны дугаар

4. Гарутас   99339291                5.Факсын дугаар70332456

6.

И-мэйл хаяг

Arkhangai_cst@yahoo.com

7.

Вэб сайтын хаяг

Arkhangai sport.go.mn

 

8.

Захирал/ менежерийннэр

Ц.Нэргүйбаатар

9.

Харилцах хаяг

Архангай аймаг Биеийн тамир спортын газар

10.

Утасны дугаар

11.Гар утас   99339291              12.Факсын дугаар70332456

13.

И-мэйл хаяг

munguu_0220@yahoo.com

Б.Ажиллагчид

 

МД

Бүгд

 

Бүгдээс: Насныбүлгээр

А

Эмэгтэй

16-34

35-59

60+

Б

1

2

3

4

5

Нийтажиллагчдынтоо

1

19

7

12

7

 

Үүнээс

-Захиргаа, санхүүгийнажилтан

2

3

2

 

3

 

-Мэргэжилтэн

3

1

1

1

 

 

-Багш, дасгалжуулагч

4

4

1

3

1

 

-Нийтийн биеийн тамирын ажилтан, арга зүйч

5

1

 

1

 

 

-Эмч

6

-

 

 

 

 

-Үйлчилгээ, аж ахуйн ажилтан

7

8

3

2

4

 

-Бусад

8

 

 

 

 

 

Балансыншалгалтмөр 1=2/8   багана 1=3/5

В.Зохионбайгуулсанажил, үйлчилгээ

А

МД

Бүгд

Хамрагчдынтоо

 

Б

1

2

 

 

 

Зохионбайгуулсанажил, үйлчилгээнийтоо

1

134

51749

 

 

 

Үүнээс

-Дугуйлан секц

2

21

1420

 

 

 

-Уралдаан тэмцээн

3

28

7880

 

 

 

-Сургалт семинар

4

10

428

 

 

 

-Сурталчилгаа

5

27

6280

 

 

 

-Нийтийг хамарсан арга хэмжээ

6

32

41209

 

 

 

 

 

 

Балансыншалгалтмөр1=2/6

Г. Цол, зэрэгтэйтамирчид,дасгалжуулагчид, шүүгчид

 

МД

Бүгд

 

Бүгдээс: Насныбүлгээр

Эмэгтэй

<16

16-34

35-59

60+

А

Б

1

2

3

4

5

6

Цол, зэрэгтэйтамирчид, дасгалжуулагчид

1

1215

456

157

636

355

67

Үүнээс

-гавъяат тамирчин

2

7

 

 

4

1

2

-Гавъяат дасгалжуулагч, багш

3

1

 

 

 

1

 

-Олон улсын хэмжээний мастер

4

5

 

 

 

2

3

-Спортын мастер

5

35

12

 

14

17

4

-Дэд мастер

6

31

9

 

15

14

2

-I зэрэгтэй тамирчин

7

79

29

15

48

10

6

-II зэрэгтэй тамирчин

8

468

169

61

235

135

37

-III зэрэгтэй тамирчин

9

652

264

100

346

182

24

Цол, зэрэгтэйшүүгчид

10

230

78

 

91

105

33

Үүнээс

-Олон улсын шүүгч

11

2

1

 

 

1

 

-Улсын шүүгч

12

11

1

 

2

7

2

-I зэрэгтэй шүүгч

13

21

4

 

12

7

2

-II зэрэгтэй шүүгч

14

70

38

 

38

23

9

-III зэрэгтэй шүүгч

15

126

34

 

39

67

20

Улсын цолтой бөхчүүд

16

116

 

 

 

 

 

Үүнээс

-Аварга

17

2

 

 

1

1

 

-Арслан

18

3

 

 

1

 

2

-Гарьд

19

1

 

 

1

 

 

-Заан

20

9

 

 

1

5

3

-Харцага

21

7

 

 

4

3

 

-Начин

22

97

 

 

10

46

42

Аймгийнцолтойбөхчүүд

23

55

 

 

26

17

12

 

-Арслан

24

18

 

 

6

6

6

-Заан

25

15

 

 

9

4

2

-Начин

26

29

 

 

18

7

4

Сумын цолтой бөхчүүд

27

226

 

 

 

 

 

 

-Заан

28

119

 

 

73

28

10

-Начин

29

117

 

 

71

31

10

Цолтойсурынхарваачид

30

20

3

 

10

9

1

Үүнээс

-Дархан мэргэн

31

 

 

 

 

 

 

-Гарамгай мэргэн

32

1

 

 

 

 

 

-Улсын мэргэн

33

4

 

 

1

2

1

-Аймгийн мэргэн

34

15

3

1

10

3

1

Цолтойуяачид

35

5

 

 

 

5

 

 

-Манлай уяач

36

 

 

 

 

 

 

-Алдар уяач

37

5

 

 

 

5

 

Балансыншалгалтмөр 16=17/22. мөр 23=24/26 мөр27=28+29

мөр 30=31/34. мөр35=36+37. Багана 1=3/6

 

 

 

 

 

Д. Хурдныморьунаачхүүхэд

 

МД

Бүгд

 

Бүгдээс: Насныбүлгээр

Эмэгтэй

<7

7-9

10-12

13+

А

Б

1

2

3

4

5

6

Хурдны морь унаач хүүхдийн тоо

1

3461

75

93

1428

1219

184

Үүнээс

-Улсын наадамд

2

78

 

 

57

21

 

-Аймгийн наадамд

3

1178

59

39

552

491

96

-Сумынн аадамд

4

1661

38

72

851

657

81

-Бусад

5

544

34

16

240

230

58

Балансыншалгалтбагана 1=3/6

 

Е.Спортоорхичээллэгчид

 

МД

Бүгд

 

Бүгдээс: Насныбүлгээр

Эмэгтэй

<16

16-34

35-59

60+

А

Б

1

2

3

4

5

6

Спортоор хичээлэлгчдийн тоо- Бүгд

1

6017

2439

2200

2921

1490

171

 

-Үндэсни йбөх

2

475

 

198

239

38

 

-чөлөөт бөх

3

498

202

261

220

17

 

Жүдо

4

284

97

177

98

9

 

-Самбо бөх

5

231

89

128

103

0

 

-сумо бөх

6

0

 

 

 

 

 

-Кураш бөх

7

18

6

18

 

 

 

-Үндэсний бие хамгаалах урлаг

8

0

 

 

 

 

 

-Таэквондо

9

0

 

 

 

 

 

 

-Карате

10

0

 

 

 

 

 

 

-Үшү

11

0

 

 

 

 

 

-Завь

12

0

 

 

 

 

 

-Үндэсний сур

13

59

24

16

28

14

1

-Байт харваа

14

0

 

 

 

 

 

-Буудлага

15

96

29

 

38

58

 

 

-Нумт буу

16

0

 

 

 

 

 

ҮҮНЭЭС

-Сагсан бөмбөг

17

1163

635

570

635

44

 

-Бадминтон

18

175

169

106

45

18

 

-Бейсбол

19

0

 

 

 

 

 

-Гарбөмбөг

20

920

522

289

521

110

 

-Гандбол

21

0

 

 

 

 

 

-Хөлбөмбөг

22

142

 

103

39

 

 

 

-Хоккей

23

0

 

 

 

 

 

 

-Регби

24

0

 

 

 

 

 

-Шагайнхарваа

25

79

 

9

24

35

11

-Мөснийшагай

26

302

 

 

42

186

28

 

-Моринуралдаан

27

0

 

 

 

 

 

-Моринспорт, уяачид

28

1045

17

20

248

723

72

-Тэмээнспорт, уяачид

29

0

 

 

 

 

 

-Бокс

30

0

 

 

 

 

 

-Кикбокс, тулааныспорт

31

0

 

 

 

 

 

-хөнгөнатлетик

32

580

249

270

272

36

2

-Гимнастик

33

0

 

 

 

 

 

-Бүжиг

34

0

 

 

 

 

 

-Талбайнтеннис

35

0

 

 

 

 

 

-Ширээнийтеннис

36

135

64

41

59

30

 

-Софттеннис

37

 

 

 

 

 

 

-Усанспорт

38

 

 

 

 

 

 

-Дугуй

39

 

 

 

 

 

 

-Цана

40

15

 

12

3

 

 

-Тэшүүр

41

 

 

 

 

 

 

-Бодибилдинг

42

 

 

 

 

 

 

-хүндийнөргөлт

43

 

 

 

 

 

 

-Триатлон

44

 

 

 

 

 

 

-Автомотоспорт

45

 

 

 

 

 

 

-олстаталт

46

88

28

 

48

38

2

-уулынспорт

47

0

 

 

 

 

 

Шатар

48

289

135

198

69

56

28

-Даам

49

367

179

136

158

48

25

-Билъяард

50

 

 

 

 

 

 

-Снукербилъярд

51

64

 

 

32

30

2

-Боулинг

52

 

 

 

 

 

 

-агаарынспорт

53

 

 

 

 

 

 

-Радиоспорт

54

 

 

 

 

 

 

-Галунтраахтехникхэрэгсэл

55

 

 

 

 

 

 

-Бусад

56

 

 

 

 

 

 

Балансыншалгалтмөр 1=2/56 багана 1=3/6

 

 

Мэдээлэлийннууцыгчандланхадгална.

ҮндэснийстатистикийнГазрынДаргынзөвшөөрснөөрЗахиргааныстатистикмэдээлэл                                                                                                        БТСУХ-ныдаргын2007 оны 362 дүгээртушаалаарбатлавМаягт БТС - 2

СПОРТЫНБАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ , ХЭРЭГСЭЛИЙН ТОО

2018ОН

А.Хаягийнхэсэг

Регистрийндугаар

9

0

0

1

4

4

1

Байршил

Нэр

Код

Аймаг, нийслэл

Архангай

13

32

Сум, дүүрэг

Эрдэнэбулган

13

32

Байгууллагын нэр

БТСГазар

Үйлажиллагааны салбарын чиглэл

Биеийн тамир,спортын чиглэээр

Өмчийнхэлбэр/кодыгдугуйлнауу/

Нэр

 

Хувь

Код

Төрийн

Өмчийн

 

11

Өмчийноролцоотой

%

12

Хамтарсан

%

13

Ороннутгийн

Өмчийн

 

31

Өмчийноролцоотой

%

32

Хамтарсан

%

33

Хувийн

Монголулсыниргэний

%

21

Хамтарсан

%

22

Гадаадулсын

 

23

 

1

Оршижбайгаагазрынхаяг

АрхангайаймгийнЭрдэнэбулгансум4-р баг

2.

Харилцаххаяг

АрхангайаймгийнБТСГазар

3.

Утасныдугаар

4. Гарутас    99339291                 5.Факсын дугаар70332456

6.

И-мэйлхаяг

munguu_0220@yahoo.com

7.

Вэбсайтынхаяг

Arkhangai_cst@yahoo.com

 

8.

Захирал/ менежерийннэр

Ц.Нэргүйбаатар

9.

Харилцаххаяг

АрхангайаймгийнБТСГазар

10.

Утасныдугаар

11.Гар утас99339291           12.Факсын дугаар70332456

13.

И-мэйлхаяг

munguu_0220@yahoo.com

Б.Спортынбарилгабайгууламж,тоногтөхөөрөмж, хэрэгсэл

 

Хэмжихнэгж

МД

Бүгдтоогоор

Багтаамж /хэмжихнэгж/

А

В

Б

1

2

Барилга, байгууламжийнтоо

 

1

87

 

Үүнээс

-Цэнгэлдэх хүрээлэн

Хүнийтоо

2

1

3500

-Спортын заал

М2

3

38

19990

-Гадаа талбай

М2

4

51

127.920

-Усан бассейн

М3

5

1

 

-Цанын бааз

Хүнийтоо

6

1

 

-Мөсөн гулгуур

М2

7

4

4060

-Бусад

а

 

8

Явган аялалын зам

 

б

 

9

Цанын баазынзам

 

В

 

10

Гүйлтийнзам

 

Тоног төхөөрөмжийн тоо

Ширхэг

11

 

 

Хэрэгслийн тоо

ширхэг

12

 

 

 

Хуцаалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.